Doneren in geld

Om ons werk te kunnen blijven doen zijn wij volledig afhankelijk van de financiële steun van particulieren en organisaties die ons een warm hart toedragen. Wil je Vriend of Sponsor van Centrum Camino worden en een financiële bijdrage leveren? Je hebt keuze uit een eenmalige of een periodieke gift.

Eenmalige gift

Je kunt een bijdrage overmaken naar:

  • IBAN: NL 98 RBRB 0850 2466 28
  • T.n.v. Stichting Camino
  • Eventueel met vermelding van doel, waarvoor de gelden bestemd zijn

Belasting aftrek

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60,- (2014). Wat je méér hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van je drempelinkomen.

Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek. Het digitale belastingaangifteprogramma van de Belastingdienst berekent automatisch welk bedrag aftrekbaar is zodra je giftenaftrek claimt.

Periodieke gift

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Er is sprake van een periodieke gift als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De gift is schriftelijk vastgelegd
  • Je maakt regelmatig (minstens 1x per jaar) een bedrag over
  • Deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
  • Je maakt dit bedrag minimaal 5 jaar achtereen over

Je kunt hier een overeenkomst periodieke gift downloaden. Als je je eigen gegevens invult en het formulier, voorzien van je handtekening, naar Centrum Camino stuurt per e-mail (info@centrumcamino.nl) of per post (Zuidplasweg 5, 2914 LK Nieuwerkerk aan den IJssel), vullen wij ons gedeelte in en ontvang je de overeenkomst retour voor je eigen administratie. Het formulier hoeft niet naar de Belastingdienst te worden gestuurd. De gift stopt uiterlijk bij overlijden.

Uiteraard is het nog altijd mogelijk om de periodieke schenking via de notaris te regelen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden.

ANBI-status

Anbi LogoCentrum Camino is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en bedragen die worden ontvangen uit nalatenschappen zijn vrijgesteld van heffing van schenk- en erfbelasting. Iedere euro die je aan Centrum Camino schenkt of nalaat komt dus ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Een gift aan Centrum Camino mag je – onder voorwaarden – aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Voor het aftrekken van een eenmalige of periodieke gift gelden verschillende voorwaarden.

Het RSIN-nummer van Stichting Camino is 8533.55.642. Zie voor meer informatie www.anbi.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor bedrijfs- of particuliere sponsoring kun je contact opnemen met Dineke Schrijver, te bereiken via info@centrumcamino.nl of 06-30228683.